VIDEO 16

16

 

Tim của ông Dean Braxton đã ngừng đập trong khi quá trình tẩy sạn thận.

Các cơ phận đang chết dần.

Trong khi các bác sĩ đang nỗ lực để cứu sống ông,

thì ông lại đang được ở 1 nơi bình an, hạnh phúc khác trên Thiên Đàng.

Ông đã được gặp Chúa, được gặp người thân trong họ hàng đã qua đời ra chào đón.

Nhưng rồi ông đã được Chúa gởi trở lại với trần gian…

 

 

 

 

ROSE GoldSeparator