VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC BÀ CẢ

01-VUONG-CUNG-THANH-DUONG-DUC-BA-CA02-VUONG-CUNG-THANH-DUONG---LIBERIO03-Đên-thờ-Đức-Bà-Xuống-Tuyết04-Đền-Thờ-Máng-Cỏ05-Chiều-dài-cột-nền-nhà06-Trần-nhà-thờ-bằng-100-ký-vàng07-Mộ-của-9-ĐGH08-Nữ-Vương-Hoà-Bình

 

 

ts dayofgrace blog divider1

VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ

 

01-VUONG-CUNG-THANH-DUONG-THANH-PHERO02-Tên-của-Basilica03-4-Dai-Vuong-Cung-Thanh-Duong04-4-artists-of-St-Peter05-Mộ-Thánh-Phêro-dưới-bàn-thờ06-Người-hành-hương07-DEN-THANH-PHERO-BY-NIGHT0809-Hang-cot10-st-peter-bronze11-MICHAEL-ANGELO---THE-PIETA12-MICHAEL-ANGELO---THE-CREATION-OF-ADAM

 

 

ts dayofgrace blog divider1