NHÀ THỜ “Domini, quo vadis? – Lạy Thầy, Thầy đi đâu?”

 

01Nhà thờ được xây trên chỗ thánh Phêrô gặp Chúa Giêsu. Truyền thuyết kể lại rằng trong thời gian Hoàng Đế Nerone bách đạo, Thánh Phêrô bỏ trốn khỏi Roma.  Đi đến đây, thánh nhân gặp Chúa Giêsu đang vác thánh giá đi vào thành, nên ông liền hỏi: “Lạy thầy, thầy đi đâu?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy đi vào thành để chịu đóng đinh lần thứ hai.”

Hiểu ý, thánh nhân không trốn nữa, nhưng đi trở vào thành.  Sau đó ông đã bị bắt và chịu tử đạo.  Lúc bị hành hình, thay vì bị đóng đanh thẳng như Chúa Giêsu, ông xin được đóng đanh ngược vì cho rằng ông không xứng đáng để được chết như thầy mình.

Nhà thờ được xây hồi thế kỷ XVI. Cũng theo truyền thuyết, khi Chúa Giêsu biến đi, thì tại nơi Ngài đứng, có ghi lại 2 dấu chân của Ngài, in trên đá cẩm thạch.  Đó là kỷ niệm dành cho ngôi nhà thờ nhỏ bé này.

Trước nhà thờ có 2 đường Via Ardeatina, dẫn đến hồ Ardeatine, nơi có đài kỷ niệm và mồ chon tập thể.  Tại đây, ngày 24 tháng 3 năm 1944, quân đội Đức đã xử bắn 335 người Ý.  

 

 

 

020304050607

 

 

ts dayofgrace blog divider1