VIDEO CLIP: 30 NGÀY TẨY LỌC CHỮA BỆNH NAN Y

“30 NGÀY TẨY LỌC”

Bộ Chương Trình Chữa Bệnh Nan Y (Incurables Program)

https://www.youtube.com/watch?v=cxrFTtanJsA

 

NỘI DUNG

1•     (2) SuperFood Plus (powder – bột)

2•     (2) Intestinal Formula #1

3•     (2) Intestinal Formula #2 (powder – bột)

4•     (2) Echinacea Plus

5•     (2) L-GB Formula

6•     (2) Detox Tea

7•     (2) K-B Formula

8•     (2) K-B Tea

9•     (2) Detox Formula

***•     Cộng với Sách Hướng Dẫn đầy đủ There Are NO Incurable DiseasesKhông có bệnh gì là không chữa được”

Qua đó, bạn sẽ được hướng dẫn tẩy lọc ĐƯỜNG RUỘT, GAN và THẬN, vì với thời gian, cơ thể của chúng ta tích tụ rất nhiều độc tố, cần được thanh lọc ra khỏi cơ thể, đặc biệt cho những bạn đang mang trong người những bệnh nan y.